به سامانه آبادان سیتی خوش آمدید

به سامانه آبادان سیتی خوش آمدید

نکات قابل توجه جهت ثبت اطلاعات در سامانه:
نام و نام خانوادگی کامل بصورت فارسی ارسال شود و شماره ایی وارد کنید که نسخه ایی بعد از تایید و ثبت برایتان ارسال شود.
از ارسال مطالب، عکس و.. دیگران پرهیز کنید.
اگر برای اولین بار از این سامانه استفاده می کنید یک عکس پرسنلی پشت زمینه سفید جهت ثبت دانش بنام خودتان ارسال کنید.